Strona głównaAktualnościKSIBITUsługiSzkolenia i seminariaPublikacjeInteresujące stronyKontakt
Krajowe Stowarzyszenie Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
"Wiedza to potęga." Francis Bacon
Władze Stowarzyszenia
Członkostwo
Statut
Statut
wersja 1.2
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1 
Krajowe Stowarzyszenie Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (KSIBIT), zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, osób zajmujących się zawodowo ochroną informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych oraz osób zainteresowanych wspieraniem celów statutowych Stowarzyszenia. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.
 
§ 2 
Stowarzyszenie ma prawo występować pod skróconą nazwą KSIBIT.
 
§ 3 
Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa.
 
§ 4 
Stowarzyszenie ma prawo być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o podobnym profilu działalności.
 
§ 5 
Członkowie Stowarzyszenia maja prawo używania odznaki członkowskiej. Stowarzyszenie ma prawo nadawania odznaki osobom nie będącym członkami, zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia.
 
§ 6 
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 7 
Celem Stowarzyszenia jest:
1.     wspieranie rozwoju zawodowego Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratorów Systemów oraz pracowników Pionów Ochrony (w rozumieniu przepisów obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych) zajmujących się bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych,
2.      udzielanie wsparcia członkom Stowarzyszenia w zakresie interpretacji przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych,
3.      promowanie standardów etycznych w pracy Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratorów Systemów,
4.      promowanie znaczenia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz roli Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemów w ochronie informacji niejawnych,
5.      współpraca i wspieranie inicjatyw związanych z ochroną informacji niejawnych podejmowanych przez organa państwowe i samorządowe, instytucje i organizacje, oraz
6.      upowszechnianie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa informacji niejawnych i promowanie najlepszych praktyk technicznych i organizacyjnych w bezpieczeństwie systemów teleinformatycznych.
 
§ 8 
Realizacja celów Stowarzyszenia następuje przez:
1.      organizację zebrań członków w celu poszerzania wiedzy i wymiany poglądów i doświadczeń zawodowych w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
1)      zebrania członków Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb członków Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2)      członkowie Stowarzyszenia będą informowani o terminach, miejscach i tematyce zebrań.
2.      opiniowanie aktów prawnych (krajowych i zagranicznych) z zakresu bezpieczeństwa informacji, projektów norm i wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji, oraz innych działań związanych z bezpieczeństwem informacji,
3.      współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu działania.
 
§ 9 
Realizację swoich celów statutowych Stowarzyszenie opiera na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 
§ 10 
1.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2.      Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wspomaganiu realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 
 
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 11 
1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2.      Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 
§ 12 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.      członków aktywnych,
2.      członków seniorów,
3.      członków wspierających, oraz
4.      członków honorowych.
 
Członkowie aktywni
§ 13 
1.      Członkiem aktywnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, zajmująca się zagadnieniami związanymi z ochroną informacji w systemach teleinformatycznych.
2.      Członkowie założyciele, w momencie założenia Stowarzyszenia, stają się członkami aktywnymi Stowarzyszenia.
3.      Członek aktywny zobowiązany jest dążyć do realizacji celów Stowarzyszenia określonych w Rozdziale II i przestrzegać statutu Stowarzyszenia.
4.      Członkowi aktywnemu Stowarzyszenia przysługuje prawo do:
1)      korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2)      udziału w Walnym Zgromadzeniu,
3)      udziału w zebraniach oraz innych formach działalności Stowarzyszenia,
4)      korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia,
5)      noszenia odznaki członkowskiej.
5.      Członek aktywny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
1)      przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
2)      uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach członków, oraz
3)      regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.
6.      Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia:
1)      Członków aktywnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej przez dwóch rekomendujących członków Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata nie później niż 2 miesiące od daty złożenia deklaracji.
2)      Członkami rekomendującymi mogą być osoby, które należą do Stowarzyszenia przynajmniej rok lub członkowie założyciele. Nie jest wymagane, aby członkowie założyciele mieli członków rekomendujących.
3)      Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia na członka aktywnego, kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o uchwale Zarządu o odmowie przyjęcia na członka aktywnego. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
7.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1)      dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu zgłoszonej na piśmie Zarządowi – automatycznie z dniem zgłoszenia rezygnacji,
2)      śmierci członka – automatycznie z dniem śmierci,
3)      skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych – automatycznie z dniem uprawomocnienia się wyroku,
4)      nieopłacenia składek w terminie – automatycznie po upływie jednego miesiąca od terminu opłacenia składek, lub
5)      naruszenia przez członka Stowarzyszenia postanowień statutu lub uchwał Walnego Zgromadzenia – na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd.
8.      Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu, z przyczyn, o których mowa w ust. 7 pkt. 5 następuje z dniem określonym w uchwale Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu.
9.      Przed podjęciem uchwały o pozbawieniu członkostwa z przyczyn określonych w ust. 7 pkt. 5, Zarząd wyznacza termin wysłuchania stanowiska osoby pozbawianej członkostwa i powiadomi ją o tym terminie z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w deklaracji członkowskiej (dopuszcza się powiadomienie pocztą elektroniczną). Od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia do członka uchwały Zarządu. Od uchwały Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia do członka uchwały Komisji Rewizyjnej. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta jest zawieszona w prawach członka Stowarzyszenia.
 
Członkowie seniorzy
§ 14 
1.      Kandydaci i członkowie Stowarzyszenia, którzy udokumentowali swój status emeryta, mogą zostać zarejestrowani jako członkowie seniorzy Stowarzyszenia.
2.      W zakresie nabywania i ustawania członkostwa oraz określania praw i obowiązków członków seniorów stosuje się takie same zasady jak w przypadku członków aktywnych określone w § 13. Członkowie seniorzy posiadają prawo do opłacania zmniejszonej do 50% składki członkowskiej.
 
Członkowie wspierający
§ 15 
1.      Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, organizacja lub instytucja, zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która wspiera Stowarzyszenie finansowo, rzeczowo lub merytorycznie.
2.      Osoba prawna, organizacja lub instytucja może działać w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.      Członek wspierający ma prawo do zmiany swojego przedstawiciela w okresie posiadanego członkostwa.
4.      Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia
1)      Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia członka wspierającego nie później niż 2 miesiące od daty złożenia deklaracji.
2)      Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia na członka wspierającego, kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o uchwale Zarządu o odmowie przyjęcia na członka wspierającego. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie i wydaje decyzję nie później niż 2 miesiące od daty wpłynięcia. Od uchwały Komisji Rewizyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o uchwale Komisji Rewizyjnej o odmowie przyjęcia na członka wspierającego. Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawę na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
5.      Członek wspierający ma takie same prawa jak członek aktywny z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnych Zgromadzeniach.
6.      Członek wspierający ma takie same obowiązki jak członek aktywny.
7.      Członkostwo członka wspierającego w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1)      dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu zgłoszonej na piśmie Zarządowi – automatycznie z dniem zgłoszenia rezygnacji,
2)      śmierci członka lub likwidacji podmiotu będącego członkiem wspierającym,
3)      w przypadku osoby fizycznej z chwilą skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych – automatycznie z dniem uprawomocnienia się wyroku,
4)      nieopłacenia składek w terminie – automatycznie po upływie jednego miesiąca od terminu opłacenia składek, lub
5)      naruszenia przez członka Stowarzyszenia postanowień statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia lub Kodeksu Etyki Zawodowej – na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd.
8.      Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu, z przyczyn, o których mowa w ust. 7 pkt. 5 następuje z dniem określonym w uchwale Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu.
9.      Przed podjęciem uchwały o pozbawieniu członkostwa z przyczyn określonych w ust. 7 pkt. 5, Zarząd wyznacza termin wysłuchania przedstawiciela członka wspierającego pozbawianego członkostwa i powiadomi go o tym terminie z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w deklaracji członkowskiej (dopuszcza się powiadomienie pocztą elektroniczną). Od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia do członka uchwały Zarządu. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie członek wspierający jest zawieszony w prawach członka Stowarzyszenia.
 
Członkowie honorowi
§ 16 
1.      Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu osobom fizycznym wybitnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia lub rozwoju wiedzy w zakresie bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych.
2.      Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członków aktywnych Stowarzyszenia, a ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.
3.      Członka honorowego w wyniku działania na szkodę Stowarzyszenia pozbawia członkostwa Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 
§ 17 
1.      Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd. Składki opłaca się na co najmniej jeden rok z góry, nie później niż do 31 stycznia danego roku.
2.      Nowi członkowie Stowarzyszenia opłacają składkę w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy w roku, przez które będą członkami Stowarzyszenia.
3.      Osoby, których członkostwo ustało w trakcie roku nie mają prawa do zwrotu składki.
 
Rozdział IV
Struktura Władz Stowarzyszenia
§ 18 
1.      Władzami Stowarzyszenia są:
1)      Walne Zgromadzenie,
2)      Zarząd,
3)      Komisja Rewizyjna.
 
§ 19 
1.      Wybór prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej oraz ich odwoływanie odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia, na drodze uchwały, na podstawie wyników tajnego i bezpośredniego głosowania, przy czym każdy członek uprawniony do głosowania ma prawo do oddania jednego głosu.
2.      Każdy członek aktywny, członek senior i członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo zgłosić kandydatów do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej.
3.      Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał, dla których statut przewiduje inne regulacje. W przypadku braku kworum (tj. co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania) możliwe jest przeprowadzenie głosowania elektronicznego lub korespondencyjnego, przy zachowaniu ww. warunków ważności uchwał (tj zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania) Metodę głosowania elektronicznego lub korespondencyjnego wybiera i zatwierdza organ, którego głosowanie dotyczy
4.      Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwały podejmowane są bez względu na liczbę obecnych osób.
 
Walne Zgromadzenie
§ 20 
1.      Walne Zgromadzenie stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. W sprawach, w których statut nie wskazuje właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji należy do Walnego Zgromadzenia. Decyzje zapisywane są w postaci uchwał.
2.      W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1)      z głosem stanowiącym – pełnoprawni członkowie aktywni, członkowie seniorzy i członkowie honorowi, tj. członkowie, którzy na dzień poprzedzający termin Walnego Zgromadzenia mają opłacone składki członkowskie w Stowarzyszeniu i nie zostali zawieszeni w prawach członka Stowarzyszenia. Za przygotowanie i weryfikację listy osób uprawnionych do głosowania odpowiada Zarząd na podstawie prowadzonej ewidencji składek członkowskich.
2)      z głosem doradczym - członkowie wspierający.
3.      Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)      ustalanie priorytetów działania Stowarzyszenia,
2)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu oraz sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
3)      udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4)      powoływanie i odwoływanie prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej;
5)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu określonych statutem (m.in. w sprawie pozbawienia członkostwa),
6)      podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawienia członkostwa honorowego,
7)      podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zakresie i zakończeniu działalności gospodarczej,
8)      powoływanie komisji tematycznych, określanie ich kompetencji i (zostaje bo jest dobrze, była sprzeczność bo robił to także Zarząd)
9)      uchwalenie statutu i jego zmian,
10) uchwalanie wzorów odznaki członkowskiej,
11) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia bądź jego wystąpieniu z innych organizacji krajowych lub zagranicznych,
12) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13) uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia na kolejny rok, oraz
14) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
4.      W przypadku uchwał w sprawie wyboru Prezesa, jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, wyboru dokonuje się z pomiędzy dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu.
5.      Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do 5 miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
7.      Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
1)      rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdania finansowego Zarządu za rok ubiegły oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły,
2)      udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)      w przypadku upływu kadencji, wybór nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 
§ 21 
1.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) może być zwołane:
1)      z inicjatywy Zarządu i na podstawie uchwały Zarządu określającej cel NWZ,
2)      na pisemny wniosek co najmniej 10 członków aktywnych, członków seniorów lub członków honorowych. Cel takiego Zgromadzenia powinien być podany we wniosku. Zgromadzenie zwołuje Zarząd uchwałą.
lub
3)      na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. Cel takiego Zgromadzenia powinien być podany we wniosku. Zgromadzenie zwołuje Zarząd uchwałą.
2.      Powiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno być dostarczone członkom Stowarzyszenia na adres wskazany w deklaracji członkowskiej (dopuszcza się powiadomienie pocztą elektroniczną) przynajmniej na 14 dni przed terminem odbycia Zgromadzenia.
3.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie do 4 tygodni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu w przypadku trybu określonego w ust.1 pkt 2 lub 3, lub od daty podjęcia przez Zarząd uchwały o zwołaniu NWZ, w przypadku trybu określonego w ust. 1 pkt. 1.
 
Zarząd
§ 22 
1.      Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.
2.      Zarząd działa na podstawie statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia. Za pracę i działalność Zarząd odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.
3.      W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 członków Stowarzyszenia, w tym Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik oraz do dwóch członków zarządu.
4.      Na pierwszym posiedzeniu Zarząd, na mocy uchwały, przypisuje swoim członkom (poza Prezesem) poszczególne funkcje. Zarząd ma prawo do zmiany przypisanych funkcji w trakcie trwania kadencji.
5.      Kadencja Zarządu trwa 7 lat. W przypadku powstania wakatu w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Zarządu jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku powołania nowegoczłonka Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu, kadencja nowo powołanego członka Zarządu kończy się wraz z kadencją Zarządu, do którego został powołany.
6.      Członek Zarządu nie może równocześnie sprawować więcej niż jednej funkcji w Zarządzie, ani być członkiem Komisji Rewizyjnej.
7.      Do kompetencji Zarządu należy:
1)      kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3)      zarządzanie finansami oraz majątkiem Stowarzyszenia,
4)      opracowywanie i przedstawianie podczas Walnego Zgromadzenia sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
5)      podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i ustania członkostwa (z wyjątkiem członkostwa honorowego) w Stowarzyszeniu,
6)      zwoływanie zebrań członków i Walnych Zgromadzeń,
7)      ustalanie wysokości składek członkowskich.
8.      Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, włącznie z prawem zaciągania zobowiązań majątkowych za Stowarzyszenie, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
9.      Podjęcie przez Zarząd zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia nie uwzględnionych w uchwalonym planie finansowym, przekraczających kwotę 50.000 złotych jednorazowo lub w ramach finansowania projektu, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
10. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może prowadzić biuro zatrudniające pracowników oraz dyrektora biura Stowarzyszenia odpowiadającego przed Zarządem.
 
Komisja Rewizyjna
§ 23 
1.      Komisja Rewizyjnajest organem kontrolnym, działającym w imieniu i z upoważnienia Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia.
2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 4 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
3.      Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 7 lat. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
4.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu bez prawa głosu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
5.      W przypadku powstania wakatu w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Komisji Rewizyjnej jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku powołania nowegoczłonka Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, kadencja nowo powołanego członka Komisji Rewizyjnej kończy się wraz z kadencją Komisji Rewizyjnej, do której został powołany.
6.      Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1)      kontrolowanie działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, w szczególności działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
2)      kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia
3)      przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków,
4)      składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu, minimum raz w roku na Zgromadzeniu poświęconym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
5)      przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków dotyczących udzielenia Zarządowi absolutorium; oraz
6)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego, w przypadku gdy Zarząd nie zwołał takiego zgromadzenia w terminie przewidzianym statutem, najpóźniej do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, którego Walne Zgromadzenie ma dotyczyć.
7.      Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli, o której mowa w ust.6 pkt. 1) nie mniej niż dwa razy w roku. Sprawozdanie pokontrolne i wnioski Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu.
8.      Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji i odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§ 24
1.      Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz z majątku Stowarzyszenia.
2.      Zarząd nadzoruje zakładanie oraz utrzymywanie kont bankowych Stowarzyszenia.
 
Rozdział VI
Zmiana statutu Stowarzyszenia
§ 25
1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana następują w trybie § 19 ust. 4.
2.      Propozycja zmiany musi zostać rozesłana pocztą elektroniczną do członków Stowarzyszenia na adresy wskazane w deklaracji członkowskiej co najmniej 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem, na którym zmiana jest omawiana.
3.      Walne Zgromadzenie ma prawo podjąć decyzję o wprowadzeniu innych zmian do statutu, które wynikną z dyskusji.
 
Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 26
1.        Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje przez podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w trybie § 19 ust. 4.
2.        Każdy członek Stowarzyszenia powinien zostać zawiadomiony na adres wskazany w deklaracji członkowskiej (dopuszcza się zawiadomienie pocztą elektroniczną) o Walnym Zgromadzeniu, na którym ma być omawiane rozwiązanie Stowarzyszenia co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
3.        Majątek pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia zostanie przekazany na cele charytatywne, edukacyjne lub społeczne wyznaczone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4.        W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia zostanie powołana przez Walne Zgromadzenie Komisja Likwidacyjna, która przeprowadzi likwidację.
 
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 27
Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2011 r. w Warszawie.
Strona głównaAktualnościKSIBITUsługiSzkolenia i seminariaPublikacjeInteresujące stronyKontakt